Skip to content

Groepsbeleid

bedrijfscode - bedrijfsbevoegdheid - bestuursstructuur - voorzitters en ondervoorzitters werkgroepen

Het beleid van Scholengroep 5 wordt gekenmerkt door het bevorderen van de actualiteit en kwaliteit van het onderwijs, het verhogen van de onderlinge samenhorigheid en het stimuleren van (kostenbesparend) groepsdenken. Initiatieven en beslissingen zijn hier op gebaseerd. Schooloverschrijdende projecten en activiteiten vinden veelvuldig plaats. In de bestuursorganen beslist men bij consensus.

Om het bovenstaande te kunnen realiseren kiest scholengroep 5 voor een open en ongedwongen bedrijfscultuur met welbepaalde uitgangspunten voor haar medewerkers:

  • dat we uitspreken wat we vinden
  • dat we met betrokkenen bespreken wat een ieder kan, mag en hoort te doen
  • dat we samen afspreken hoe we verder gaan
  • en dat we elkaar er op aanspreken als dat niet gebeurt

Omdat scholengroep 5 beseft dat deze onderlinge collegialiteit een belangrijk kenmerk van de groep is heeft ze het elkaar spontaan en in vertrouwen ‘reiken van de hand' tot haar slagzin gemaakt: "Geef me de vijf!"

Bedrijfscode

"Geen muren, geen grenzen, allemaal buren en unieke mensen." Dit onderschrijven wij volledig. De optimale ontwikkeling van élk kind staat voorop: hoog- of zwakbegaafd, groot of klein, blank of donker, valide of mindervalide, rijk of arm,...

Een optimale ontwikkeling beperkt zich niet tot het intellectuele. Kinderen opvoeden tot integere persoonlijkheden vraagt ook een ontwikkeling op sociaal, cultureel en sportief vlak.

Scholengroep 5 verenigt scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Dit betekent dat de groep staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld. Wij sluiten de ogen van uw kind niet voor de werkelijkheid. Wij leren uw kind omgaan met andere meningen en overtuigingen. In onze klassen heerst orde, inzet, begrip en samenhorigheid.

Scholengroep 5 is niet gebonden aan een levensbeschouwelijke ‘richting'. Het is evenmin verbonden met een ideologische groep. Mensen van alle overtuigingen zijn er welkom en hun eigenheid wordt gerespecteerd. Scholengroep 5 beschouwt het actief omgaan met de verscheidenheid in onze samenleving als een meerwaarde. Het is een pijler van haar onderwijs.

Bestuursbevoegdheid

Scholengroep 5 heeft bestuursbevoegdheid over alle GO! instellingen in de regio Mechelen, Heist-op-den-Berg en Keerbergen: scholen voor basis- en secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon), internaten, centra voor volwassenenonderwijs, academies en scholen voor beeldende kunsten (deeltijds kunstonderwijs), crèches en centra voor leerlingenbegeleiding.

Aan het hoofd van elke scholengroep staat een algemeen directeur, bijgestaan door een raad van bestuur en een college van (school)directeurs.

De scholengroep beslist niet alleen over het regionale onderwijsaanbod, maar is ook bevoegd en verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de aanwending van de financiële middelen en het materieel beheer.

Bestuursstructuur

Het College van Directeurs: Alle directeurs van de scholen en het centrum voor leerlingenbegeleiding zetelen in dit college dat wordt voorgezeten door de algemeen directeur. Het college van directeurs komt maandelijks bijeen.

De Algemeen Directeur: Deze mandaatfunctie wordt toegewezen aan één van de directeurs van de scholengroep. De algemeen directeur heeft beslissings- en managementbevoegdheid op vlak van de scholengroep. Hij beslist in spoedeisende omstandigheden. Deze beslissingen moeten achteraf wel door de raad van bestuur bekrachtigd worden. Hij staat tevens in voor het dagelijks beheer van de scholengroep.

De Raad van Bestuur: Deze telt 9 leden. Algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid en materieel en financieel beleid op het niveau van de scholengroep behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur komt maandelijks bijeen. Elke vier jaar zijn er verkiezingen. Leden van de Raad van Bestuur kunnen meermaals herkozen worden.

De Algemene Vergadering: Per schoolraad zetelen 2 afgevaardigden in de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. De bevoegdheid van de algemene vergadering ligt op het vlak van bekrachtigen van de begroting, de jaarrekening en de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van Scholengroep 5 is in handen van de algemeen directeur, de coördinerend directeur basisonderwijs, de coördinerend directeur secundair onderwijs en de voorzitters en ondervoorzitters van de diverse werkgroepen.

Kalender bijeenkomsten Raad van Bestuur en College van Directeurs

WERKGROEPEN
Werkgroep Infrastructuur

Voorzitter: Kurt Hofman
Ondervoorzitter: Dirk Van Steyvoort


Werkgroep Personeel

Voorzitter: Tanja Janssens
Ondervoorzitter: Jan Van Eckelpoel

Werkgroep BASO

Voorzitter: An Hereygers
Ondervoorzitter: David Van Goethem

Werkgroep Financiën

Voorzitter: Nancy Santy
Ondervoorzitter: Steven Hendrickx

Werkgroep ICT

Voorzitter: Luc Stessens
Ondervoorzitter: Frank Thienpont

Werkgroep Leerlingenvervoer en Keukens

Voorzitter: Tom Resseler
Ondervoorzitter: Johan Andries

Werkgroep Taalstimulering

Voorzitter: Ingrid Horemans

Klik hier voor de samenstelling van alle werkgroepen